Home/About OJKC/News/Youth Worship - Promotie Ronelle Sonnenberg

Youth Worship in Protestant Contexts

Promotie Ronelle Sonnenberg

Op 18 februari 2015 promoveerde Ronelle Sonnenberg in Amsterdam.
Zij heeft bij het OJKC onderzoek gedaan naar Youth Worship in Protestant Contexts.

Promotor: prof. Marcel Barnard
Promotor: prof. Malan Nel
Co-promotor: dr. Jos de Kock

We definieerden in dit onderzoek parameters of categorieën die bijdragen aan relevante youth worship. We gingen daarbij uit van het actorperspectief van jongeren. We maakten gebruik van etnografische methodes. We hebben participatie in youth worship beschreven en geïnterpreteerd door middel van het analyseren van interviews en gesprekken, primair met jongeren, maar ook met mensen uit diverse organisaties en kerken, en door middel van participerende observaties en het analyseren van diverse (digitale) documenten. Ons doel was om tot innovatie van het academisch inzicht aangaande jongeren en worship te komen. Deze studie vond plaats op het snijvlak van Liturgische Studies en onderzoek naar Youth Ministry. We hebben gebruik gemaakt van literatuur uit beide disciplines waarvan Praktische Theologie de overkoepelende discipline is. ‘Participatie’ was het centrale begrip in deze studie. Door deze participatie te onderzoeken wilden we zicht krijgen op geloof zoals dat wordt uitgedrukt en toegeëigend in worship.

In deze studie onderzochten we worshippraktijken van jongeren en bijbehorende betekenisgeving door jongeren. Onze doelgroep bestond uit jongeren van 15 tot en met 19 jaar die meer of minder betrokken zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De jongeren ontmoetten we in dertien lokale jeugddiensten in de breedte van de PKN en op nationale jongeren events, te weten de EO jongerendag (2x), XNoizz Flevo Festival, X-Mas Proof van JOP en Taizé Rotterdam. De vraag die we onszelf stelden bij de participerende observaties was: waarin participeren jongeren en op welke wijze? De vraag waarmee we de interviews en gesprekken zijn ingegaan en hebben geanalyseerd was: welke betekenissen kennen jongeren aan de youth worship toe? We hebben met diverse organisaties doorgesproken over het format en de doelstelling van de door hen georganiseerde viering. Deze laatste gesprekken zijn gebruikt voor zover ze zicht gaven op de participatie van adolescenten. Voor de resultaten van het onderzoek: zie de publicatielijst van Ronelle Sonnenberg op deze website.

Voor een interview over het onderzoek in het Nederlands Dagblad zie: interview 2015 02 18 ND
Voor een interview bij EO door de week, 20 mei 2015, zie: Gesprek met Andries Knevel, het begint bij minuut 26